Terms & Conditions

INTRODUCTION TO THE BOTS AGREEMENT
 • 1. Deze algemene voorwaarden (hierna de "Overeenkomst") vormen de juridische overeenkomst tussen BOTS (de rechtspersoon BOTS Hungary Kft., ingeschreven bij de Hongaarse Kamer van Koophandel onder nummer 01-09-380529, op adres 1031 Boedapest, Nánási út 39. E. ép. II. em. 926), en u ("de Cliënt"/"uw": iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt, heeft gemaakt, of de wens heeft geuit gebruik te maken van de door BOTS geleverde diensten).

  Onze privacyverklaring (hier beschikbaar: https://en.bots.io/legal/privacy-statement) en cookieverklaring (hier beschikbaar: https://en.bots.io/legal/cookie-statement) maken integraal deel uit van de Overeenkomst, en u stemt ermee in deze te lezen, te aanvaarden en erdoor gebonden te zijn.
 •  
SCOPE OF THE AGREEMENT 
 • 2. De Overeenkomst regelt het gebruik van en de toegang tot de mobiele applicatie van BOTS (hierna het "BOTS Platform"), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle beleggingsstrategieën die toegankelijk zijn via het BOTS Platform en alle bijbehorende informatie of inhoud die toegankelijk is via, of in samenhang met, het BOTS Platform (hierna de "BOTS Inhoud"). De Overeenkomst regelt tevens de bemiddelingsdienst, zoals gedefinieerd in artikel 9, voor het omwisselen van fiatgeld van Cliënten naar de respectievelijke cryptocurrency en vice versa die euro2crypto (de on-ramp dienst van BOTS) en crypto2euro (de off-ramp dienst van BOTS) leveren.
 • 3. De Overeenkomst is tevens van toepassing op alle communicatie tussen de Cliënten en BOTS op welke wijze dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de software die BOTS aan de Cliënten ter beschikking stelt via het BOTS Platform, de BOTS Website, platforms van derden (bijvoorbeeld elektronische postdiensten), of communicatie in persoon met de leden van de Raad van Bestuur en werknemers van BOTS, met inbegrip van tijdelijk personeel en agenten van BOTS die Zakelijke Relaties initiëren of tot stand brengen (hierna"Vertegenwoordigers van BOTS"). 
 • 4. The Agreement relates only to the services provided by BOTS currently as described in section 8. If additional services become accessible through the BOTS Platform, a new legal agreement will be entered into between BOTS and any Clients that wish to use the additional services. The use of the additional services will be regulated by the new legal agreement.

IMPORTANT NOTICE
 • 5. Door te klikken op het selectievakje "Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden", geeft u aan dat u de Overeenkomst hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd als het enige geldende document voor de juridische overeenkomst tussen u en BOTS. Bovendien verklaart en garandeert u uitdrukkelijk dat u de wettelijke bevoegdheid hebt om deze Overeenkomst aan te gaan en dat u volledig in overeenstemming bent met de toepasselijke wet- en regelgeving. Indien u niet akkoord gaat met de Overeenkomst, dient u het gebruik van de door BOTS geleverde diensten te staken, zoals beschreven in paragraaf 8. Het is uw verantwoordelijkheid om eventuele schade aan uw beleggingen te beperken. U heeft het recht om uw fondsen terug te trekken uit elke beleggingsstrategie die u gebruikt via het BOTS Platform in overeenstemming met sectie 22.
   
 • 6. U dient er rekening mee te houden dat u aan de volgende verplichtingen bent onderworpen:
  A) U stemt ermee in en verklaart dat u de door BOTS geleverde diensten, zoals beschreven in punt 8, zult gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst en dat u al uw verplichtingen volledig zult nakomen.
  B) U stemt ermee in dat u de door BOTS geleverde diensten, zoals beschreven in punt 8, niet zult gebruiken voor enige criminele of illegale activiteiten.
  C) U bevestigt dat alle informatie die u aan BOTS verstrekt juist en volledig is, en stemt ermee in BOTS op de hoogte te houden van wijzigingen in de verstrekte informatie.
  D) U stemt in met het verzamelen van informatie en staat BOTS toe deze informatie te bewaren, die zal worden opgeslagen in overeenstemming met de GDPR. Voor meer details kunt u de privacyverklaring van BOTS lezen: https://en.bots.io/legal/privacy-statement.
  E) U geeft BOTS ook toestemming om inlichtingen in te winnen, rechtstreeks of via derden, die BOTS nodig acht om uw identiteit te verifiëren. Wanneer BOTS deze onderzoeken uitvoert, erkent u en stemt u ermee in dat uw persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan instanties voor fraudebestrijding of financiële criminaliteit.

SERVICES PROVIDED BY BOTS
 • 7. Het BOTS Platform stelt Cliënten in staat te beleggen in cryptocurrencies via de beleggingsstrategieën die toegankelijk zijn op het BOTS Platform. De beleggingsstrategieën toegankelijk op het BOTS Platform zijn geautomatiseerde handelsstrategieën die computerprogramma's zijn die zijn ontworpen door handelaren of ontwikkelaars (hierna "Bot Creators") om automatisch activa te kopen en te verkopen op basis van een ingestelde handelsstrategie en indicatoren (hierna "bots").
 • 8. BOTS biedt de volgende dienst aan:
  - een platform voor het beleggen in cryptocurrencies door middel van door Bot Creators gecreëerde AI-beleggingsstrategieën;
  - bemiddelingsdienst, zoals gedefinieerd in sectie 9, voor het omwisselen van fiatgeld van Cliënten naar de respectievelijke cryptocurrency en vice versa;
 • 9. De bemiddelingsdienst voor het omwisselen van fiatgeld van Cliënten in de respectievelijke cryptocurrency en vice versa omvat het regelen en beheren van het proces van stortings- en opnametoewijzingsopdrachten, overeenkomstig de secties 20-22, en het uitvoeren van de interne administratie dienaangaande. 
 • 10. De omwisseling van fiatgeld van Cliënten naar de respectievelijke basiscryptocurrency van de bot(s) die de Cliënt van plan is te gebruiken, en de omwisseling van crypto-activa van Cliënten naar fiatgeld, is een dienst die BOTS niet uitvoert. De uitvoering van deze dienst wordt uitbesteed aan derde exchange providers, zoals:
  - Binance; hun algemene voorwaarden zijn beschikbaar op https://www.binance.com/en/terms en hun privacybeleid op https://www.binance.com/en/privacy;
  - POLONIEX; hun algemene voorwaarden zijn beschikbaar op https://poloniex.com/terms/ en hun privacybeleid op https://poloniex.com/privacy/;
  - Knaken; hun algemene voorwaarden zijn beschikbaar op https://knaken.nl/voorwaarden en hun privacybeleid op https://knaken.nl/privacyverklaring
 • 11. Bovendien hebben Cliënten via het BOTS Platform ook de mogelijkheid om rechtstreeks te worden verbonden met EU Internet venture B.V. (handelsnaam: BANXA), een cryptocurrency exchange provider die de dienst van het omwisselen van fiatgeld van Cliënten naar de respectievelijke cryptocurrency rechtstreeks aanbiedt; daarmee afziend van de door BOTS geleverde bemiddelingsdienst. Door zich te registreren voor het Bots Platform en door te kiezen voor het gebruik van de door BANXA geleverde dienst, aanvaarden Cliënten hierbij de algemene voorwaarden en het privacybeleid van BANXA, beschikbaar op respectievelijk https://banxa.com/terms-of-use-agreement/ enhttps://banxa.com/privacy-policy/.
 • 12. Cliënten kunnen het BOTS Platform gebruiken om "zelf te beleggen". Cliënten kunnen hun beleggingsbeleid bepalen door bots te kiezen die zij zelf kunnen monitoren via het BOTS Platform waar zij, waar mogelijk, de real-time waarde van hun beleggingen kunnen zien met een interval van 5 minuten. Op elk moment kan er een klein verschil zijn tussen de waarde van de investering die in het BOTS Platform wordt getoond en de werkelijke waarde van de investering.
  Bovendien kunnen cliënten, voorafgaand aan de eventuele activering van de bot, een risicoclassificatie per bot zien die gebaseerd is op backtesting en werkelijke gegevens. Cliënten nemen alle beleggingsbeslissingen zelf. Zij kunnen dit veilig en snel doen via het BOTS Platform door orders voor de toewijzing van bots te geven zoals beschreven in secties 17-19. 
 • 13. BOTS bewaart de crypto-activa van Cliënten gedurende een korte periode, meestal tijdens transacties. Desalniettemin vallen cryptocurrencies niet in de macht van BOTS in geval van faillissement. 
 • 14. Clients can transfer and withdraw funds to/from their BOTS Account by using their bank account. They can only transfer in fiat money and withdraw their investment and the result of their investment in the same fiat currency to their own bank account. Clients cannot pledge their cryptocurrencies to third parties. 
FEES
 • 15. Gelieve te noteren dat de Cliënten van BOTS de volgende vergoedingen verschuldigd zijn voor het gebruik van het BOTS Platform:
  A) Stortings- en opnamekosten: administratieve kosten om alle stortings- en opnamestromen te verwerken;
  B) Transactie/trade kosten: platformkosten die tot doel hebben het gebruik van de bots mogelijk te maken via bot assignment orders zoals beschreven in secties 17-19, de liquiditeit en de succesvolle werking van het BOTS Platform te verzekeren.
 • 16. BOTS may adjust the fees applicable for the BOTS Platform at any time. Any adjustments to the fees will be published in the BOTS Platform before the adjustment starts. In case the Client disagrees with the adjustment, they can end the relationship with BOTS by stopping any bots that they may be using and closing the BOTS Platform.

BOT ASSIGNMENT ORDERS
 • 17. Cliënten van BOTS kunnen een BOTS Account aanmaken om toegang te krijgen tot het BOTS Platform en de door BOTS aangeboden diensten, zoals beschreven in paragraaf 8. Let wel, door een BOTS Account aan te maken, geeft een Cliënt BOTS de opdracht om:
 •  A) arrange the use of the bots, the Client chooses to utilize, at the cryptocurrency exchanges;
 •  B ) carry out administrative management actions related to the use of the bots;

(hierna "het/de besluit(en) tot toewijzing van botten")

 • 18. De toewijzing van een botopdracht vindt plaats wanneer een Cliënt via het BOTS Platform aangeeft dat hijeen bot wil "starten", "meer fondsen aan een botwil toevoegen", of "een bot wil stoppen". BOTS houdt een digitaal register bij van alle bot assignment orders die door haar Cliënten via de gekozen bots zijn gegeven. Echter, om de veiligheid van de broncode en het intellectueel eigendom van de bot-makers te waarborgen, hebben Cliënten geen inzicht in andere informatie dan de aan- en verkoopmomenten en de beschreven strategie.
 • 19. The execution of all bot assignment orders is subject to the following:
 • A) The assignment orders of different Clients may be combined together. In case, a combined assignment is only partially carried out, the result of the investment is distributed among the Clients whose orders have been combined in that case.
 • B ) Opdrachten kunnen het bedrag in de "beschikbare fondsen" portefeuille van een Cliënt niet overschrijden.

DEPOSIT AND WITHDRAWAL ASSIGNMENT ORDERS
 • 20. Clients can deposit funds to and withdraw funds from their BOTS Account.
 • 21. The execution of deposit assignment orders of a Client is subject to the following:
 • A) The Client provides all requested information as described in sections 25-26.
 • B) The Client has indicated through the BOTS Platform that they would like to deposit funds into their BOTS Account.
 • 22. The execution of withdrawal assignment orders of a Client is subject to the following:
 • A) The Client has provided all requested information as described in sections 25-26. In case, the Client has not provided part of or the entire information they have been previously requested to provide, BOTS and/or the respective cryptocurrency exchange provider, has the right to postpone the execution of the withdrawal assignment order until all information has been provided by the Client. 
 • B) The Client has indicated through the BOTS Platform that they would like to withdraw funds from their BOTS Account. 
 • Indien een Klant geen smartphone meer bezit, kan hij BOTS een brief schrijven met voldoende informatie waarin hij aangeeft dat hij zijn fondsen wenst op te nemen uit de "beschikbare fondsen" portefeuille.

CLIENT DUE DILIGENCE MEASURES 
 • 23. In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke verplichtingen, verzamelt en verwerkt BOTS de persoonlijke gegevens van haar Cliënten. Het gedrag van Cliënten op het BOTS Platform is onderworpen aan de wet- en regelgeving en regels van elke toepasselijke overheids- of regelgevende instantie, waaronder, zonder beperking, alle toepasselijke fiscale, anti-witwas- en anti-terrorismefinancieringsbepalingen (hierna "AML-regelgeving"), zoals de Wet LIII van 2017 inzake het voorkomen en bestrijden van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. In dat verband voert BOTS specifieke due diligence-maatregelen (hierna "DD-maatregelen") en "ken uw cliënt"-controles (hierna "KYC") uit. Bovendien deelt BOTS de wettelijk vereiste persoonsgegevens van haar Cliënten met haar cryptocurrency exchange provider partners wanneer daarom wordt verzocht in overeenstemming met hun AML-regelgeving verplichtingen.
 • 24. Afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type rekening dat een Cliënt wenst aan te maken (Privé of Zakelijk), het risiconiveau van de Cliënt, het land van herkomst van de Cliënt, de totale waarde van de transacties die zijn verricht met gebruikmaking van de in punt 8 beschreven diensten, en eventuele andere relevante factoren, past BOTS ofwel hoge DD-maatregelen toe voor 'Privé' Rekeningen, ofwel hoge DD-maatregelen voor rechtspersonen, ofwel versterkte DD-maatregelen. BOTS past ook doorlopende DD-maatregelen toe om een doorlopende controle van de Zakenrelaties te verzekeren. 
 • 25. Depending on the factors applicable to a particular Business Relationship, a Client who is a natural person may be asked to provide one or more of the following data sources:
 • A) First and last name as written in their Passport;
 • B) Email/phone number;
 • C) Residential address;
 • D) Date and Place of Birth;
 • E) A visual image of the face of the Client with a handwritten note with the current date;
 • F) Een visuele afbeelding van het identiteitsbewijs van de Cliënt;
 • G) De antwoorden op een reeks vragen over de bron van de rijkdom van de cliënt;
 • H) Additional information on the source of funds of Transactions;
 • I) Een verklaring van de Cliënt dat de bankrekening die hij in verband met de diensten van BOTS zal gebruiken, zijn eigen bankrekening is; 
 • J) De betaling aan BOTS vanaf een rekening op naam van de Cliënt bij een kredietinstelling die geregistreerd is of een vestiging heeft in een lidstaat van de EER
 • K) Aanvullende documenten, gegevens of informatie die nodig kunnen zijn om de identiteit van een Cliënt vast te stellen en de verificatie daarvan. 
 • 26. A Client who is a legal person may be asked to provide the following data sources:
 • A) Nummer van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • B) Statutory name;
 • C) Legal Form;
 • D) Registered address;
 • E) Land van vestiging;
 • F) Legal Entity Identifier and Regulator (if applicable);
 • G) Company situation;
 • H) Identity of UBO(s);
 • I) Answer to a PEP verification question;
 • J) Answer to a Source of Funds and Area of Activity question;
 • K) Representatives;
 • L) Organization chart of the company going up all the way to the natural person owners (UBO(s));
 • M) uittreksel van de Kamer van Koophandel;
 • N) Passport copies of the UBO(s);
 • O)Proof of the powers of representation of the representatives;
 • P) Aanvullende documenten, gegevens of informatie die nodig kunnen zijn om de identiteit van een Cliënt vast te stellen en de verificatie daarvan. 
 • 27. BOTS verifies the identity of Clients in accordance with its Client Due Diligence Policy, Sanctions Screening Policy and Transaction Monitoring Policy. BOTS and/or the cryptocurrency exchange provider partner of BOTS carries out its KYC with the help of professional verification market parties such as SwiftDil. Every Client is obliged to comply with the applicable AML and KYC procedures of BOTS.
 • 28. BOTS conducts in-depth KYC regarding its correspondent relationships, these include relationships between financial companies that have been entered into whereby services are provided by one institution to another, including services such as cash management, money transfers, transit accounts, currency exchange services and securities transactions, including platforms where cryptocurrencies are traded. BOTS only works with cryptocurrency exchanges that have excellent indicators for their AML compliance. The selection of cryptocurrency exchanges that BOTS works with changes periodically according to the KYC that BOTS does independently and together with professional verification market parties. 
 • 29. BOTS only supports in-app purchases of pure cryptos; no tokens, ICOs, and no anonymous coins such as Monero and Dash are supported.

ANNULERINGEN EN TERUGBETALINGEN
 • 30. Clients acknowledge and agree that any order or transaction once marked as executed or completed cannot be canceled, changed, or reversed.
 • 31. BOTS kan te allen tijde de verwerking van een bestelling annuleren of weigeren, met onmiddellijke ingang, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot wanneer de wet dit voorschrijft; wanneer dit noodzakelijk is om de reputatie van BOTS te beschermen; en/of wanneer het vermoeden bestaat dat een transactie een illegale activiteit inhoudt, waaronder het witwassen van geld, het financieren van terrorisme, fraude of enig ander (financieel of ander) misdrijf.
 • 32. Cliënten hebben recht op terugbetaling indien zij niet in staat of niet bereid zijn te voldoen aan BOTS' DD maatregelen en KYC, inclusief maar niet beperkt tot het verstrekken van de gevraagde KYC documenten aan BOTS.
 • 33. Cliënten hebben recht op terugbetaling wanneer een ongeoorloofde of onjuiste transactie plaatsvindt als gevolg van een fout van BOTS, mits de Cliënt BOTS binnen 72 uur van de gebeurtenis op de hoogte heeft gesteld en de Cliënt niet frauduleus, opzettelijk of nalatig heeft gehandeld.

SUITABILITY OF THE SERVICES PROVIDED BY BOTS
 • 34. The BOTS Platform and the services offered by BOTS are generally appropriate for Clients which are investing independently and without assistance. These are Clients who are aware of economic developments, have an interest in and experience with investing, understand the risks, and are ready to bear the risks financially and emotionally. 
 • 35. The BOTS Platform and the services offered by BOTS are not appropriate for some Clients. These are Clients that are unable to bear the risks associated with investing, and/or have a relatively small income and assets, and/or do not understand the risks of investing, and/or cannot invest independently and without assistance. 
 • 36. Furthermore, it is not allowed to use the BOTS Platform in order to trade with real cryptocurrencies in the following situations:
 • A) If the country of residence of a potential Client is one in which cryptocurrencies are illegal in general or illegal for that particular potential Client. 
 • Furthermore, please note, that if a Client of BOTS moves to the US, they are obliged to sell their investments and close their account.
 • B) If a potential Client has been placed under administration or guardianship and their administrator or guardian has not given their authorization. In order for a guardian or an administrator to be formally recognized by BOTS, a court appointment order needs to be delivered to BOTS. The order needs to explicitly mention cryptocurrency trading. 
 • C) If a potential Client is a minor and is acting without explicit permission from their parents/guardian. 

LIMITATIONS TO THE SERVICES PROVIDED BY BOTS
 • 37. BOTS is niet geregistreerd/gelicentieerd als effectenmakelaar/handelaar, beleggingsadviseur, kredietinstelling, verlener van beleggingsdiensten, of als aanverwant bedrijf/instelling bij enige regelgevende instantie inzake effecten van een staat. 
 • 38. Houd er rekening mee dat BOTS geen diensten aanbiedt met betrekking tot mijnbouw; initial coin offering ("ICO's"); financiële instrumenten; cryptocurrency futures trading, en andere handel in crypto-effecten of quasi-effecten die niet afkomstig zijn van gevestigde banken, effectenfirma's, futures commission merchants ("FCM"), en/of niet afkomstig zijn van erkende financiële instellingen en/of die niet voldoen aan alle toepasselijke wetten.
 • 39. BOTS does not offer cryptocurrency to any legal or natural person in exchange for completing specific tasks such as downloading any mobile applications, encouraging other users to download, posting on social networks, etc. 
 • 40. BOTS does not offer investment advice. 

KEY RISKS OF USING THE SERVICES PROVIDED BY BOTS
 • 41. The main risk of using the services provided by BOTS as described in section 8 is that the Client could lose part or all of the money which they have deposited into their BOTS Account. Therefore the Client should not trade or invest money that they cannot afford to lose. It is important that the Client fully understand the risks involved before deciding to use the services provided by BOTS.
 • 42. The actual returns and losses experienced by the Client will vary depending on many factors, including, but not limited to, market behavior, market movement, and their trade size. The value of their investments may go up or down. In general, the higher the expected return, the greater the chance of (large) losses.
 • 43. Cryptocurrency is a digital representation of value that functions as a medium of exchange, a unit of account, or a store of value, but it does not have legal tender status. Cryptocurrencies are not generally backed or supported by any government or central bank. Cryptocurrency markets and exchanges are not regulated with the same controls or customer protections available in equity, option, futures, or foreign exchange investing. 
 •  
LIMITATION OF LIABILITY
 • 44. Niets in deze Overeenkomst zal de aansprakelijkheid van BOTS uitsluiten of beperken wanneer deze krachtens de toepasselijke wetgeving niet kan worden uitgesloten of beperkt. Houd er echter rekening mee dat BOTS de facilitator van het platform is. BOTS is niet aansprakelijk voor een van de bots die zich op het platform bevinden. Bovendien blijven alle risico's en kosten verbonden aan opdrachten voor bots bij de Cliënten die deze opdrachten hebben gegeven. BOTS is niet aansprakelijk jegens de Cliënten voor enige mogelijke schade die voortvloeit uit het gebruik van de bots op het BOTS Platform. Verder wordt het BOTS Platform aangeboden op een "as is" en "as available" basis en de Cliënt wijst hierbij alle garanties af, hetzij expliciet, impliciet, wettelijk, of anderszins, in het bijzonder alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel, en niet-inbreuk, dit omvat alle garanties die voortkomen uit de gang van zaken, gebruik, of handelspraktijken. Om alle twijfel weg te nemen, BOTS geeft geen operationele garantie of waarborg van welke aard dan ook. 
 • 45. Please note that any views expressed by the Representatives of BOTS do not constitute a recommendation that any particular cryptocurrency (or cryptocurrency token/asset/index), portfolio of cryptocurrencies, transaction, or investment strategy is suitable for any specific person. No representation is being made that any investment strategy will or is likely to achieve trading profits or trading losses.
 • 46. The services and information BOTS offers do not constitute investment advice. To the fullest extent of the law, BOTS will not be liable to the Clients or to any other natural or legal person for the quality, accuracy, completeness, reliability, or timeliness of the information provided on the BOTS Platform and Website, newsletter and by any of the Representatives of BOTS or for any direct, indirect, consequential, incidental, special or punitive damages that may arise out of the use of the information BOTS provides to any person or entity (including, but not limited to, lost profits, loss of opportunities, trading losses, and damages that may result from any inaccuracy or incompleteness of this information).
 • 47. Any risk associated with cryptocurrency trading remains with the Clients.
 • 48. Past performance of the investment strategies which Clients can use through the BOTS mobile application is not indicative of future results. It should not be assumed that any future performance of any investment strategy will be profitable or equal to corresponding past performance levels. Any risk associated with using investment strategies offered through the BOTS mobile application remains with the Clients.

INDEMNIFICATION
 • 49. De Cliënt stemt er hierbij mee in BOTS schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, schade en kosten (inclusief schikkingskosten en redelijke honoraria van advocaten) die voortvloeien uit claims van derden met betrekking tot:
 • A) any injury or damages resulting from the behavior of the Client related to the use of the BOTS Platform; and
 • B) breach by Client of this Agreement or violation of any applicable law, regulation, or order.

PROCEDURE IN THE EVENT OF DEATH OF CLIENT
 • 50. In the event of the death of a Client, the heir(s) of the Client will temporarily take the place of the Client as a party to the Agreement. 
 • 51. In order for the identity of the heir(s) to be established, the heir(s) must send BOTS a certificate of inheritance or another document that can be used as proof of inheritance. Thereafter, the heir(s) can continue to make transactions until the estate is divided. 
 • 52. In the event that the heir(s) would like to keep the BOTS Account after the inheritance is divided, they must conclude a new Agreement with BOTS.
 • 53. In the event that BOTS is unable to determine who the heir(s) of a diseased Client is/are, BOTS will leave the investments of the diseased Client in the BOTS Platform as they are until further notice.

TERMINATION OF AGREEMENT
 • 54. De Overeenkomst kan zowel door de Cliënt als door BOTS worden beëindigd. BOTS behoudt zich het recht voor de Overeenkomst met een opzegtermijn van twee weken om welke reden dan ook te beëindigen door de andere partij een formeel en duidelijk bericht te sturen. Cliënten kunnen de overeenkomst onmiddellijk beëindigen om welke reden dan ook door BOTS een formeel en duidelijk bericht te sturen. In sommige gevallen (b.v. in geval van twijfel) kan BOTS een Cliënt vragen om een formele brief waarin wordt aangegeven dat de Cliënt de Overeenkomst wil beëindigen. 
 • 55. In the following situations, the Agreement will be terminated immediately, and BOTS will not be obliged to send the Client a letter beforehand that indicates that BOTS would like to terminate the Agreement:
 • A) The Client is insolvent;
 • B) The Client is subject to a statutory debt restructuring plan;
 • C) The Client has applied for suspension of payment obligations;
 • D) The Client has been placed under administration or curatorship;
 • E) The Client is unable to self-invest and the services provided by BOTS are unsuitable for them;
 • F) BOTS is required to do so by law, regulation, competent court order, or other competent authority;
 • G) BOTS van mening is dat de Cliënt in strijd handelt met de bepalingen van de Overeenkomst, of de toepasselijke wet- of regelgeving, of in strijd met BOTS' Client Due Diligence Policy, Sanctions Screening Policy of Transaction Monitoring Policy;
 • H) BOTS reasonably suspects illegal activity including money laundering, terrorist financing, fraud, or any crime (financial or otherwise);
 • I) Een van de derde dienstverleners van BOTS weigert de Cliënt de door BOTS geleverde diensten te leveren; 
 • J) force majeure events, including operational and technical errors occurs; and
 • K) op verzoek van BOTS, de Cliënt heeft nagelaten BOTS informatie te verstrekken, of de verstrekte informatie voldoet niet aan de eisen van BOTS.
 • 56. In case the Agreement is terminated by BOTS on any of the above-mentioned grounds, the Client can withdraw their funds from the BOTS Platform back to their personal bank account in accordance with section 22.

FILLING A COMPLAINT
 • 57. Indien een cliënt een klacht heeft, kan hij zijn klacht indienen bij complaint@revenyou.io. Officiële klachten kunnen alleen per e-mail worden ingediend. De naam en het telefoonnummer van de klager of het e-mailadres dat aan de rekening is gekoppeld, moeten worden vermeld. De e-mail moet ook gedetailleerde informatie over de klacht bevatten. Afhankelijk van de aard van de klacht kan BOTS om meer informatie of screenshots van de BOTS-account van de klager vragen.
 • 58. Once BOTS receives the email from the complainant, an electronic acknowledgment of receipt will be sent to the email address of the complainant to notify that BOTS has received the complaint and is currently working on a resolution. If further information is necessary BOTS will submit a request for it. BOTS aims to resolve the issue within a period of two (2) months from the date of the receipt of the complaint. 
 • 59. Terwijl BOTS de klacht van de Cliënt onderzoekt, bekijkt BOTS het onderwerp van de klacht, de ingediende documentatie en informatie, en het bewijsmateriaal in de administratie van BOTS. Indien nadere informatie nodig is, zal binnen de termijn van twee (2) maanden een verzoek aan de klager worden gedaan. Indien de indiener van de klacht meer dan (5) werkdagen wacht om te reageren, wordt de termijn van twee (2) maanden verlengd met het aantal dagen dat de indiener van de klacht nodig had om te reageren. In het onwaarschijnlijke geval dat BOTS niet in staat is binnen de gestelde termijn te reageren, zal de klager hiervan op de hoogte worden gesteld. BOTS zal een nieuw tijdschema voor de klacht vaststellen.
 • 60. A complaint will be deemed as resolved or settled when BOTS has sent in writing a Final Response to the Complainant. If the Complainant fails to reply to communication or the Final Response from BOTS within two (2) weeks, BOTS considers the Complaint closed.

MISCELLANEOUS
 • 61. This Agreement contains the entire agreement between the Parties with respect to the subject matter hereof and supersedes all prior agreements and understandings with respect thereto. 
 • 62. BOTS reserves the right to amend this Agreement at any time. If BOTS changes the Agreement in a significant way, Clients will be notified through the BOTS Newsletter (if the Client has provided BOTS with their email address to this end) and post a message on the BOTS Website along with the updated Agreement. By continuing to use the BOTS Platform, Clients acknowledge the most recent version of the Agreement. If the Client does not agree to the Agreement, they must stop using the services provided by BOTS.
 • 63. If BOTS does not enforce (parts of) this Agreement, this cannot be construed as consent or waiver of the right to enforce it at a later moment in time or against another Client.
 • 64. Clients cannot transfer the rights and obligations from this Agreement to third parties.
 • 65. The invalidity or unenforceability of any provision of this Agreement shall not affect the validity or enforceability of any other provision of this Agreement. Any such invalid or unenforceable provision shall be replaced or be deemed to be replaced by a provision that is considered to be valid and enforceable and which interpretation shall be as close as possible to the intent of the invalid provision.

INTERPRETATIONS AND DEFINITIONS 
 • 66. Unless the context or the expressed provision of this Agreement otherwise requires, headings and subheadings of the Sections and/or provisions contained herein are for convenience and reference purposes only and shall not have any effect on the meaning or construction of any of the provisions hereof.
GOVERNING LAW
 • 67. This Agreement shall be exclusively subject to the laws of Hungary. The English version of this Agreement prevails.